EHF Production Voedingssupplement logo

Vraag een account aan of login

Zonder ingelogd te zijn, kunt u helaas niet alle functionaliteit gebruiken en opties kiezen.

Vraag via onderstaande button een vrijblijvend account aan om alles te kunnen gebruiken.

Bedankt voor uw aanvraag

Uw aanvraag is door ons ontvangen, wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek.

Bedankt voor uw aanvraag

Indien een account geassocieerd is met het opgegeven e-mail adres zult u de inloggegevens binnen 5 minuten in uw mailbox zien verschijnen.

Login

Log onderstaand in met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Inloggegevens vergeten?

Vul onderstaand je e-mail adres in voor het opvragen van je inloggegevens.

E-mail adres

Vraag een account aan

Vraag een account aan door u onderstaand te registreren

Bedrijfsnaam
Naam*
Telefoonnummer*
E-mail adres*
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Land*
Korte toelichting wat uw wensen zijn*
Wat zijn de eerste 5 letters van het alfabet*

Coaten

Tabletten kunnen voorzien worden van een transparante coating. De door ons gebruikte coating wordt vooral gebruikt om het slikgemak te vergroten en heeft als positief bij-effect dat de tablet beter tegen vocht beschermd is en dus langer houdbaar is in de praktijk.


© Copyright 2014-2020 | EHF Production BV | the Netherlands
NPN
Algemene Leveringsvoorwaarden en Bepalingen EHF Production BV

EHF Production B.V. wijst bij deze uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer (zoals hieronder gedefinieerd) van de hand. In de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onder meer bepalingen opgenomen die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, adviezen en leveringen van of namens EHF PRODUCTION B.V. ('Verkoper') jegens afnemer ('Afnemer') van alle producten en/of diensten (hierna zowel afzonderlijk als tezamen de 'Producten' te noemen) en tevens op alle vergelijkbare transacties tussen Verkoper en Afnemer.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard. Indien Verkoper nalaat bezwaar te maken tegen eventuele door Afnemer bepaalde voorwaarden, dan dient zulks in geen geval als aanvaarding van die eventuele voorwaarden van Afnemer te worden opgevat. Noch de aanvang door Verkoper van diens prestatie, noch levering door Verkoper wordt geacht aanvaarding van een of meerdere van de voorwaarden van Afnemer te vormen, dan wel mag als zodanig worden opgevat.
1.3 Indien deze Algemene Voorwaarden afwijken van eventuele voorwaarden van Afnemer, dan vormen deze Algemene Voorwaarden, alsmede een eventuele nadere mededeling dan wel handeling door of namens Verkoper (met inbegrip van maar niet beperkt tot een orderbevestiging en/of levering van Producten) een tegenbod, en geen aanvaarding van die door Afnemer verstrekte voorwaarden. De mededeling dan wel handeling van Afnemer waarmee een overeenkomst inzake de levering van Producten door Verkoper wordt bevestigd, alsmede aanvaarding door Afnemer van levering van Producten van Verkoper, vormen de onvoorwaardelijke aanvaarding door Afnemer van deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of schriftelijke prijsopgaven, mededelingen, overeenkomsten en afspraken van partijen ten aanzien van de verkoop en levering van de Producten, en prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden van een door Afnemer geplaatste order en alle overige door Afnemer verstrekte voorwaarden.
1.5 Door op basis van deze Algemene Voorwaarden zaken te doen, gaat Afnemer akkoord met de toepasselijkheid daarvan ten aanzien van toekomstige transacties of overeenkomsten tussen Verkoper en Afnemer, ook als zulks niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Het is Verkoper toegestaan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig bij te werken en/of aan te passen; en op grond van en vanaf het moment van kennisgeving jegens Afnemer van een dergelijke bijwerking dan wel aanpassing c.q. door toezending aan Afnemer van de bijgewerkte dan wel aangepaste Algemene Voorwaarden, zijn deze herziene Algemene Voorwaarden op alle transacties tussen Verkoper en Afnemer van toepassing.
1.6 Verkoper en Afnemer komen overeen dat er uit elektronische communicatiemiddelen geldige, afdwingbare en bindende verplichtingen kunnen voortvloeien. Elektronische communicatie tussen Verkoper en Afnemer wordt geacht een 'schrijven' dan wel 'schriftelijk' te zijn.
1.7 Mondeling door werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers en/of agenten van Verkoper afgelegde verklaringen en mondeling door dezen aangegane overeenkomsten binden Verkoper niet, tenzij en uitsluitend voor zover dergelijke mondelinge verklaringen schriftelijk door (een) rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger(s) van Verkoper worden bevestigd of vastgelegd.

Artikel 2 - Levering en aanvaarding
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld in de schriftelijke aanvaarding van Verkoper, worden alle Producten 'ex works (EXW)' Verkoper geleverd, waarbij de uitdrukking 'ex-works' of 'EXW' de betekenis zal hebben die daaraan ten tijde van de aanvaarding door Verkoper van de order van Afnemer is toegekend in de laatste versie van de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs gepubliceerde Incoterms.
2.2 Iedere levering wordt als afzonderlijke transactie beschouwd, en niet-levering heeft geen gevolgen voor de overige leveringen.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld in de schriftelijke aanvaarding van Verkoper, betreffen de tijden en/of data voor levering door Verkoper schattingen en geen fatale termijnen. Het is Verkoper toegestaan om de Producten in delen te leveren en afzonderlijk te facturen. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor enige vorm van indirecte en/of gevolgschade die door vertraging in de levering is ontstaan. Een eventuele vertraging in de levering van Producten ontslaat Afnemer niet van zijn verplichting om deze af te nemen.

Artikel 3 - Prijsopgaven, prijzen en betaling
3.1 Door Verkoper in welke vorm dan ook gedane prijsopgaven binden Verkoper niet, doch vormen slechts een uitnodiging jegens Afnemer om een order te plaatsen. Alle door Verkoper afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder (voorafgaande) kennisgeving worden gewijzigd. Orders zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard ('Orderbevestiging'). Het is Verkoper te allen tijde toegestaan om zonder opgave van redenen een order te weigeren.
3.2 Prijsopgaven die op geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden gebaseerd zijn, kunnen worden verhoogd, indien de tijdens de aangegeven periode daadwerkelijk afgenomen hoeveelheden minder bedragen dan de geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden.
3.3 De voor de Producten van Verkoper geldende prijzen en valuta zijn die als in de Orderbevestiging vermeld. Tenzij anderszins overeengekomen, zijn de prijzen van Verkoper inclusief standaardverpakking, doch exclusief BTW en/of alle overige vergelijkbare van toepassing zijnde belastingen, rechten, heffingen en/of lasten die in een bepaald land over de Producten en/of de levering daarvan worden geheven ('Belastingen'). Het bedrag van de in verband met de verkoop van de Producten bij Afnemer te heffen Belastingen komt voor rekening van Afnemer, en wordt op iedere factuur vermeld dan wel afzonderlijk door Verkoper aan Afnemer in rekening gebracht.
3.4 Indien Verkoper korting verleent, dan heeft deze korting uitsluitend betrekking op de specifiek in de Orderbevestiging aangegeven levering.
3.5 Alle prijzen zijn gebaseerd op kostprijs op het moment van de Orderbevestiging. Indien de kostprijs nadien verhoging ondergaat, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, prijsstijging van grondstoffen, hulpmiddelen, energie, door Verkoper van derden verkregen producten, lonen, salarissen, sociale-zekerheidspremies, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies, wijziging van voorschriften van de overheid, belastingen en/of heffingen of andere oorzaken, is Verkoper gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De Afnemer is gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen.
3.6 Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen, dient Afnemer te betalen binnen dertig (30) dagen na de datum van de door Verkoper voor de Producten verstuurde factuur door middel van overboeking naar de op de factuur vermelde bankrekening.
3.7 Alle door Verkoper met betrekking tot incasso van achterstallige betalingen gemaakte (on)kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten) zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het vorderen bedrag te bedragen.
3.8 Iedere door Afnemer gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door Afnemer verschuldigde wettelijke rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande vordering, ongeacht andersluidende instructie van Afnemer.
3.9 Het is de Afnemer niet toegestaan enige schuld aan Verkoper te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Verkoper aan de Afnemer. De Afnemer is voorts niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper op te schorten.
3.10 De Afnemer is gehouden, zodra de Verkoper zulks verzoekt, zekerheid te stellen voor de nakoming van enige (financiële) verplichtingen jegens Verkoper, in een door Verkoper goedgekeurde vorm. Indien de Afnemer dat weigert, is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer op te schorten, zulks onverminderd haar overige wettelijke (opschortings-)rechten.

Artikel 4 - Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud
4.1 Het risico van de Producten gaat bij aflevering op Afnemer over. Producten waarvan de levering in afwachting van betaling door Afnemer is opgeschort, alsmede Producten die ten onrechte door Afnemer zijn geweigerd of niet zijn afgenomen, zullen door Verkoper voor rekening en risico van Afnemer worden gehouden en opgeslagen.
4.2 Alle door Verkoper geleverde en nog niet betaalde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle vorderingen van Verkoper op Afnemer, waaronder verschuldigde rente en/of kosten, volledig zijn voldaan. Lastdragers (zoals pallets en/of rolcontainer) ten behoeve van de levering van Producten blijven altijd eigendom van Verkoper en zullen door Afnemer geretourneerd worden aan Verkoper.
4.3 Zolang de eigendom van de Producten aan Verkoper voorbehouden blijft, mag de Afnemer deze niet verkopen, verhuren dan wel anderszins bezwaren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper en dient Afnemer de Verkoper onmiddellijk te informeren indien beslag wordt gelegd op deze Producten. De Afnemer dient voorts de beslaglegger onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat de eigendom van de in beslag genomen zaken bij Verkoper rust.
4.4 Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekortschiet of haar goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Nadat de Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, staat de Afnemer de Verkoper toe de plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4.5 Indien Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken vermengd, vervormd of nagetrokken zijn, is de Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan de Verkoper te verpanden.

Artikel 5 - Garantie
5.1 De Afnemer dient de door Verkoper afgeleverde Producten bij aflevering alsmede gedurende omgang met, gebruik, verwerking, transport, opslag en verkoop van de Producten (de 'Toepassing') te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Afnemer zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde Producten aan alle contractuele eisen voldoen.
5.2 Klachten met betrekking tot de Producten dienen schriftelijk te geschieden en door Verkoper uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de leverdatum te zijn ontvangen als het gaat om een beschadiging, gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum waarop alle overige vorderingen zijn gebleken of hadden kunnen blijken, doch in geen geval meer dan drie (3) maanden na de voor de betreffende Producten overeengekomen leverdatum. Toepassing of verwerking van de Producten geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten en als verklaring van afstand van alle vorderingen ten aanzien van die Producten.
5.3 Producten waarvan Verkoper schriftelijk toestaat of aangeeft dat deze mogen c.q. moeten worden geretourneerd, zullen voor risico van Afnemer aan Verkoper worden geretourneerd naar een door Verkoper aan te geven bestemming.
5.4 Gebreken in een deel van de in de Orderbevestiging vermelde Producten geven Afnemer niet het recht om geen van de Producten af te nemen. Eventuele klachten doen niet af aan de betalingsverplichting van Afnemer. Na ontvangst van een kennisgeving betreffende een gebrek is Verkoper gerechtigd om alle nadere leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek volledig is verholpen.
5.5 Verkoper garandeert uitsluitend dat de Producten op de datum van levering aan de overeengekomen specificaties zoals vermeld in de Orderbevestiging zullen voldoen. Indien en voor zover er sprake is van Producten die niet aan die garantie voldoen, is het Verkoper toegestaan om, naar eigen keuze, binnen een redelijke termijn (i) de Producten kosteloos te repareren of te vervangen, of (ii) ten aanzien van die Producten krediet te verlenen ter hoogte van de oorspronkelijke factuurprijs.
5.6 De verplichting van Verkoper zoals omschreven in artikel 5.5 geldt slechts indien Verkoper een tijdige kennisgeving betreffende de beweerde tekortkoming van de Producten heeft ontvangen en, indien van toepassing, retournering van de Producten heeft ontvangen. Bovenbedoelde garantie is exclusief en komt in de plaats van alle overige expliciete, impliciete, wettelijke, contractuele of andere garanties, verklaringen, voorwaarden of andere bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en/of de afwezigheid van inbreuken op een op de Producten van toepassing zijnde intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 6 - Intellectuele Eigendom
6.1 Verkoper behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zoals maar niet beperkt tot monsters, ontwerpen, recepten, afbeeldingen, tekeningen, modellen, octrooien en programmatuur. Alle dragers van intellectuele eigendom blijven of worden eigendom van Verkoper en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. De Afnemer is gehouden deze dragers op eerste verzoek van Verkoper te retourneren.
6.2 Verkoper heeft geen controle verricht ten aanzien van het mogelijke bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden waarop ten gevolge van de verkoop en/of levering van de Producten inbreuk zou kunnen worden gemaakt, en Verkoper kan in dat opzicht dan ook niet voor enige schade(vergoeding) aansprakelijk worden gesteld.
6.3 Op grond van de verkoop van Producten wordt niet - impliciet of anderszins - enige licentie verleend ingevolge enig intellectueel eigendomsrecht. Afnemer aanvaardt uitdrukkelijk, op grond van de import en/of Toepassing van de Producten door Afnemer, ongeacht of zulks alleen of in combinatie met andere materialen of in een bepaalde verwerkingshandeling geschiedt, alle risico's op een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.
6.4 Indien door Verkoper een model, een monster of een voorbeeld is getoond, of verstrekt, wordt dat vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. Dit betekent dat de hoedanigheden van de te leveren zaken hiervan kunnen afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Verkoper voor vorderingen op grond van niet of niet tijdige aflevering of non-conformiteit van Producten beperkt tot het totale bedrag van de betalingen door Afnemer voor de Producten waarop de vordering ziet. Verkoper is onder geen enkele omstandigheid jegens Afnemer of welke andere persoon dan ook aansprakelijk voor enige vorm van bijzondere, bedrijfs-, indirecte en/of gevolgschade, een bij wijze van straf opgelegde schadevergoeding en/of (on)kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens gemiste goodwill, gemiste omzet en/of winstderving, werkonderbreking, een storing in de productie, aantasting van andere goederen of anderszins, en al dan niet voortvloeiende uit of in verband met een niet-nakoming van de garantie, contractbreuk, een onjuiste verklaring, nalatigheid of anderszins.
7.2 De Afnemer zal de Verkoper vrijwaren tegen aanspraken van derden die de omvang van in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheid te boven gaan.
7.3 Afnemer zal afzien van het indienen van rechtsvorderingen, tenzij Afnemer Verkoper eerst schriftelijk op de hoogte stelt van een beweerdelijk tegen Verkoper bestaande vordering, en wel binnen dertig (30) dagen nadat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd, voor het eerst bij Afnemer bekend werd en er door Afnemer binnen drie (3) maanden na bedoelde kennisgeving daadwerkelijk een rechtsvordering wordt ingediend.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Geen der partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in verband met vertraging, beperking, inmenging dan wel tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de wederpartij die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de redelijke macht van de betreffende partij ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, verordeningen, regelingen, maatregelen van wetgevende aard, een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, rechterlijke beschikkingen of beslissingen, aardbevingen, overstromingen, brand, explosies, oorlog, terrorisme, relletjes, sabotage, ongelukken, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, langzaam-aan-acties, onrust op de werkvloer, problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan transportmiddelen of gestremd vervoer, storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen in de openbare voorzieningen of een tekort aan openbare voorzieningen, vertragingen in de levering van of gebreken aan door leveranciers of onderaannemers geleverde goederen ('Overmacht').
8.2 Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan dient de partij aan wiens zijde de Overmacht zich voordoet, de wederpartij daarvan onverwijld door middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de Overmacht en de manier waarop deze op de nakoming van zijn uit de Orderbevestiging voortvloeiende verplichtingen van invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het vanwege de Overmacht opgetreden tijdsverlies. Mocht een geval van Overmacht echter langer dan twee (2) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd om het betreffende gedeelte van de Orderbevestiging te annuleren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt

Artikel 9 - Wijzigingen en informatie
9.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het assortiment Producten alsmede de naam en de verpakkingen en/of de constructie en/of vervaardigen van de Producten te wijzigen of aan te passen en de bij de productie en/of vervaardiging van de Producten toegepaste materialen van tijd tot tijd na schriftelijke kennisgeving te vervangen. Afnemer erkent dat van de gegevens in de door Verkoper via zijn eigen websites verspreide of gepubliceerde catalogussen, specificatiesheets en andere beschrijvende publicaties van Verkoper, dienovereenkomstig van tijd tot tijd zonder (voorafgaande) kennisgeving kan worden afgeweken. Verklaringen, aanbevelingen, adviezen, monsters of andere informatie van Verkoper met betrekking tot de specificaties, de Producten en de Toepassing daarvan wordt uitsluitend ten behoeve van Afnemer verstrekt.
9.2 Afnemer is met betrekking tot de Producten en de Toepassing daarvan door Afnemer, en bij het gebruik door Afnemer van zijdens Verkoper voor de door Afnemer bedoelde doelen verkregen informatie, verplicht gebruik te maken van en zich uitsluitend te verlaten op zijn eigen expertise, kennis en oordeel. Door Verkoper verleende advisering zal niet tot extra verplichtingen leiden. Aangaande de geschiktheid en Toepassing van de Producten verstrekte nadere gegevens en informatie zijn niet bindend van aard, en Verkoper aanvaardt op grond van bedoelde advisering geen aansprakelijkheid. Afnemer zal Verkoper vrijwaren en schadeloosstellen met betrekking tot alle schade, (on)kosten, vorderingen, eisen en aansprakelijkheden voortvloeiende uit of in verband met de Producten, de Toepassing daarvan door Afnemer en/of het gebruik dan wel het gebruik door Afnemer van door of namens Verkoper medegedeelde of verstrekte informatie.

Artikel 10 - Opschorting en beëindiging
10.1 in het geval (i) Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Verkoper of (ii) indien er aan de zijde van Verkoper sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen jegens Verkoper, en Afnemer Verkoper geen voldoende zekerheid stelt (bijvoorbeeld door middel van de verlening van doorlopend krediet) voor nakoming door Afnemer, voor de datum van de geplande levering en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na het door Verkoper gedane verzoek om dergelijke zekerheid, of (iii) Afnemer in staat van insolventie geraakt, zijn openvallende schulden niet meer kan betalen dan wel zijn onderneming vereffend wordt (anders dan ten behoeve van een reorganisatie of fusie), of (iv) Afnemer zelf of een andere partij Afnemers faillissement aanvraagt, of (v) ten aanzien van het gehele of een aanzienlijk deel van het vermogen van Afnemer een bewindvoerder, curator of beheerder wordt benoemd, of (vi) Afnemer ten behoeve van zijn schuldeisers een akkoord aangaat of rechten cedeert, is het Verkoper, onverminderd alle overige rechten van Verkoper, toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving onmiddellijk:
(a) terug levering van alle afgeleverde en onbetaald gebleven Producten te verlangen en deze terug te nemen, ten behoeve waarvan Afnemer Verkoper bij deze een onherroepelijk recht of onherroepelijke machtiging verleent voor het betreden van alle panden c.q. terreinen waar de Producten zich bevinden of mogelijkerwijs bevinden, waarbij alle kosten die met het terughalen van de Producten verband houden, voor rekening van Afnemer zullen komen; en/of
(b) nakoming zijnerzijds op te schorten dan wel de Orderbevestiging ten aanzien van nog te verrichten leveringen van Producten te beëindigen, tenzij Afnemer de Producten vooruit in contanten betaalt dan wel daarvoor jegens Verkoper voldoende zekerheid stelt; zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat dit voor Verkoper tot aansprakelijkheid van welke aard dan ook voortvloeiende uit of in verband met bedoelde opschorting of beëindiging leidt.
10.2 Mocht er van (a) en/of (b) sprake zijn, dan worden alle openstaande vorderingen van Verkoper terstond opeisbaar.

Artikel 11 - Overige bepalingen
11.1 De Afnemer is te allen tijde verplicht tot geheimhouding van informatie, in het bijzonder de prijzen en condities, die de Afnemer door de Verkoper is c.q. wordt verstrekt tenzij:
a. deze informatie al in het bezit van de Afnemer was zonder dat deze gebonden was aan een geheimhoudingsplicht;
b. de informatie op het moment van bekendmaking door de Verkoper algemeen was of nadien is geworden anders dan door een schending van een geheimhoudingsplicht;
c. door de Afnemer verworven is van een derde die niet gebonden was aan een geheimhoudingsplicht;
d. door de Afnemer zelfstandig ontwikkeld is;
e. op grond van de wet, enig voorschrift van overheidswege of een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of ander overheidsorgaan door de Afnemer openbaar gemaakt dient te worden.
11.2 Indien Verkoper op enig moment nalaat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, dan zal dit niet als een verklaring van afstand van het recht van Verkoper om op te treden en/of bedoelde bepaling af te dwingen worden opgevat, en zullen de rechten van Verkoper niet door vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepaling dan wel het nalaten zulks te doen, worden aangetast. Het doen van afstand door Verkoper met betrekking tot de niet-nakoming van de verplichtingen van Afnemer vormt geen verklaring van afstand ten aanzien van alle andere, eerdere of latere gevallen van niet-nakoming.
11.3 Indien van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt verklaard dat deze ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige tussen partijen geldende bepalingen aantasten, en daarvan worden afgescheiden. De desbetreffende bepalingen, waarvan is verklaard dat deze ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zullen - voor zover bij wet toegestaan - worden omgevormd tot bepalingen die voldoen aan de juridische en economische bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen.
11.4 De uit of in verband met de Orderbevestiging en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen worden beheerst, uitgelegd, geïnterpreteerd en afgedwongen conform Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
11.5 Partijen komen overeen dat een eventueel door een partij aangespannen rechtszaak, rechtsvordering of juridische procedure uitsluitend zal worden ingediend bij de ter zake bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Privacy Policy

Via onze web omgeving worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. EHF Production BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

EHF Production BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze web omgeving verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze web omgeving moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze web omgeving kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

Dit gebeurt alleen indien u zich hiervoor expliciet inschrijft. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze web omgeving de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze web omgeving vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. In onze web omgeving zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze web omgeving wordt gebruik gemaakt van cookies (technische en analytische, geen advertenties/marketing).

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren en is de verbinding naar de servers van Google beveiligd met SSL.

Hotjar

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Hotjar gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Hotjar niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot nemen wij tijdens recordings geen keystrokes op en is de verbinding naar de servers van Hotjar beveiligd met SSL.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 5 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze web omgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

EHF Production BV
Otto van Tussenbroekstraat, 121
3059 LR Rotterdam
Nederland
info@ehf-group.com
+31 (0) 104420417

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. In onze cookie policy staat het volgende beschreven:

WAT COOKIES ZIJN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel EHF als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie van jou op, zijn niet schadelijk voor je computer en worden automatisch weer verwijderd wanneer de verlooptijd is verstreken.

WAAROM COOKIES GEBRUIKT WORDEN

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze web omgeving te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van, en daarmee jouw ervaring met, onze website negatief aantasten.

WELKE SPECIFIEKE COOKIES GEBRUIKT WORDEN EN WAAROM

Functionele cookies: Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert.

Wij gebruiken functionele cookies voor:
Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
Het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt (mobiel, tablet of desktop)

STATISTIEKEN/ANALYSE - COOKIES WAARMEE WIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN METEN

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn meten wij continu het gebruik van de website door, onder meer met google analytics en hotjar.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Wij gebruiken deze cookies voor:

ADVERTENTIES - COOKIES OM ADVERTENTIES TE KUNNEN TONEN

EHF maakt geen gebruik van advertentie cookies in deze omgeving.

OVERIGE / ONVOORZIENE COOKIES

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

JOUW RECHTEN TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

GEBRUIK VAN COOKIES UITSCHAKELEN

Standaard staan de meeste browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome) zo ingesteld dat je websites toestaat cookies op te slaan op je computer. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Het is altijd mogelijk de cookies van een bepaalde website of alle websites tegelijk te verwijderen.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.